പ്രീയ ഉപഭോക്താവേ, ലോകം സമാനതകളില്ലാത്ത സാഹചരൃകളിലുടെ കടന്നു പോകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ "PVM ഉണ്ട മട്ട അരി വാങ്ങു സമ്മാനം നേടൂ" സമ്മാന പദ്ധതി ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു.
Dear Consumer, In the face of unparalleled circumstances in the world, the prize scheme has been suspended until further notice.
*You will recieve an SMS with an OTP

PAVIZHAM PROMOTION

Gold Coin
Dubai Tour Package
1 Litre Rice Bran Oil